Torah Together: Parshat Be-ha’alotekha

Torah Together for Parshat Be-ha’alotekha, Num. 8:1-12:16