Erev Rosh Hashanah 5774 with Ketzirah (OneShul) 09/04/13

Erev Rosh Hashanah services lead by Ketzirah. Featuring the music of Neshama Carlebach, Shoshana Jedwab, and Taya Shere. Recorded on 9/4/13

Erev Rosh Hashanah service wit Rabbi Patrick 09/04/13

Online Erev Rosh Hashanah service with Rabbi Patrick. A celebration leading into Rosh Hashanah with the online members of OneShul/PunkTorah

Erev Rosh HaShanah services with Ketzirah