Standing upright in the presence of HaShem (Parsha Nitzavim)

Atem nitsavim hayom kulechem lifney Adonay Eloheychem rasheychem shivteychem zikneychem veshotreychem kol ish Yisra’el. Tapechem nesheychem vegerecha asher bekerev machaneycha mechotev etseycha ad sho’ev meymecha. Le’overecha bivrit Adonay Eloheycha uve’alato asher Adonay Eloheycha koret imcha hayom. Today you are all standing before God your Lord – your leaders, your tribal chiefs, your elders, your law […]